Trang chủ » 2018 » Tháng 11 » Steve Jobs’ last words

Steve Jobs’ last words

when a person look back on himself, he will realize that there is one book that he has yet to finish reading — Book of Healthy Life.

“I reached the pinnacle of success in the business world. In others’ eyes, my life is an epitome of success.

However, aside from work, I have little joy. In the end, wealth is only a fact of life that I am accustomed to.

At this moment, lying on the sick bed and recalling my whole life, I realize that all the recognition and wealth that I took so much pride in, have paled and become meaningless in the face of impending death.

In the darkness, I look at the green lights from the life supporting machines and hear the humming mechanical sounds, I can feel the breath of god of death drawing closer …

Now I know, when we have accumulated sufficient wealth to last our lifetime, we should pursue other matters that are unrelated to wealth …

Should be something that is more important:

Perhaps relationships, perhaps art, perhaps a dream from younger days

Non-stop pursuing of wealth will only turn a person into a twisted being, just like me.

God gave us the senses to let us feel the love in everyone’s heart, not the illusions brought about by wealth.

The wealth I have won in my life I cannot bring with me. What I can bring is only the memories precipitated by love.

That’s the true riches which will follow you, accompany you, giving you strength and light to go on.

Love can travel a thousand miles. Life has no limit. Go where you want to go. Reach the height you want to reach. It is all in your heart and in your hands.

What is the most expensive bed in the world?

Sick bed …

You can employ someone to drive the car for you, make money for you but you cannot have someone to bear the sickness for you.

Material things lost can be found. But there is one thing that can never be found when it is lost — Life.

When a person goes into the operating room, he will realize that there is one book that he has yet to finish reading — Book of Healthy Life.

Whichever stage in life we are at right now, with time, we will face the day when the curtain comes down.

Treasure Love for your family, love for your spouse, love for your friends.

Treat yourself well. Cherish others.”

 

– – – – – – – – – – 

 

“Tôi đã đạt đến đỉnh cao của sự thành công trong thế giới kinh doanh. Trong mắt người khác, cuộc sống của tôi là một hình ảnh thu nhỏ của sự thành công.

Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi có rất ít niềm vui. Cuối cùng, sự giàu có chỉ là một thực tế của cuộc sống mà tôi đã quen.

Tại thời điểm này, nằm trên giường bệnh và nhớ lại toàn bộ cuộc sống của tôi, tôi nhận ra rằng tất cả sự công nhận và sự giàu có mà tôi đã rất tự hào, đã trở nên nhợt nhạt và vô nghĩa khi tôi đối mặt với cái chết sắp xảy ra.

Trong bóng tối, tôi nhìn vào ánh sáng xanh từ những máy dưỡng khí và nghe những âm thanh cơ học ồn ào, tôi có thể cảm thấy hơi thở của thần chết đang ở gần…

Bây giờ tôi biết, khi chúng tôi đã tích lũy đủ tài sản đến cuối đời mình, chúng ta nên theo đuổi những vấn đề khác không liên quan đến sự giàu có…

Nên là cái gì đó quan trọng hơn:

Có lẽ là các mối quan hệ, có lẽ là nghệ thuật, có lẽ là một giấc mơ từ thời niên thiếu.

Không ngừng theo đuổi sự giàu có sẽ chỉ làm cho một người trở nên rối bời, giống như tôi.

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những giác quan để chúng ta cảm nhận được tình yêu thương trong trái tim của mọi người, chứ không phải những ảo tưởng mang lại bởi sự giàu có.

Sự giàu có mà tôi đã thắng trong cuộc đời tôi không thể mang theo được. Những gì tôi có thể mang theo chỉ là những kỷ niệm lắng đọng bởi tình yêu.

Đó là sự giàu có thực sự sẽ theo bạn, đi cùng bạn, cho bạn sức mạnh và ánh sáng để tiếp tục.

Tình yêu có thể đi hàng ngàn dặm. Cuộc sống là không giới hạn. Đến nơi bạn muốn đi. Đạt đến đỉnh cao bạn muốn đạt đến. Đó là tất cả trong trái tim của bạn và trong tay của bạn.

Cái giường nào đắt nhất thế giới?

Giường bệnh…

Bạn có thể thuê ai đó lái xe cho bạn, kiếm tiền cho bạn nhưng bạn không thể có một ai đó chịu đựng bệnh tật cho bạn.

Những thứ vật chất bị mất có thể tìm lại. Nhưng có một thứ không bao giờ có thể tìm lại khi nó bị mất – Cuộc sống.

Khi một người đi vào phòng điều hành, anh ta sẽ nhận ra rằng có một cuốn sách mà anh ấy chưa đọc xong – Cuốn sách về Cuộc sống lành mạnh.

Bất kể giai đoạn nào trong cuộc đời, với hiện tại, với thời gian, chúng ta sẽ đối mặt với ngày mà bức màn hạ xuống.

Kho báu Tình yêu dành cho gia đình, Tnh yêu dành cho Người bạn đời, Tình yêu dành cho những người bạn của bạn.

Hãy đối xử tốt với bản thân. Hãy biết trân quý mọi người. ”

Trang chủ | Update: 08/12/2019

Gửi mail Chia sẻ

Chia sẻ của bạn