Trang chủ » 2019 » Tháng 5 » Tầm nhìn chiến lược và sách lược

Tầm nhìn chiến lược và sách lược

Doanh nghiệp vĩ đại, nó vĩ đại từ khi mới sinh ra

Doanh nghiệp trong bất cứ giai đoạn nào đều phải xác định rõ tầm nhìn chiến lược và sách lược của doanh nghiệp mình đảm bảo tính thống nhất / linh hoạt / cụ thể là kim chỉ nam cho hành động.

 

Khái niệm

* Tầm nhìn ( Vision ) : là đích đến mà công ty sẽ trở thành hay là giấc mơ của công ty trong kỳ hạn nhất định, thường là dài hạn 5 năm, 10 năm.

* Chiến lược ( Strategy ) : Bản kế hoạch tổng quát về đường lối, phương pháp của công ty, mang tính thống nhất, thông suốt trong kỳ hạn dài.

* Sách lược ( Tactics ) : Phương thức, cách thức cụ thể để thực hiện và hoàn thành chiến lược.

 

Tính chất

Tầm nhìn:

– Trở thành một tổ chức ntn?

– Rõ ràng trong định vị thương hiệu trên thị trường?

– Là giá trị phổ quát đến từng phòng ban / cá nhân, tạo nên tính kết nối nhằm đạt được mục tiêu chung.

Chiến lược :

– Bản hoạch định cụ thể các bước phát triển của công ty trong từng giai đoạn.

– Thống nhất phương pháp hành động đến từng đầu mối / trưởng bộ phận / trưởng phòng ban.

– Nhắc lại và nghiêm túc tuân thủ khi tổ chức có những bước đi lệch hướng.

Sách lược:

– Trách nhiệm / quyền hạn / cách thức thực hiện, triển khai công việc của từng phòng ban / bộ phận

– Tính chất gắn kết thành các quy trình, hệ thống giữa các phòng ban

– Mục tiêu công việc xây dựng sẵn tới từng vị trí chức danh.

Trang chủ | Update: 08/12/2019

Gửi mail Chia sẻ

Chia sẻ của bạn